Bieńkowska Stomatolog Ostrołęka
07-410 Ostrołęka, ul. Św. Rafała Kalinowskiego 1

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

OSTROŁĘKA 25.05.2018

Stomatologia Bieńkowska
07-410 Ostrołeka, Św. Rafała Kalinowskiego 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bieńkowska z siedzibą w 07-410 Ostrołeka, Św. Rafała Kalinowskiego 1, NIP: 762 126 85 30, Regon: 550202516
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie w celu prowadzenia działalności leczniczej.
 3. odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Biuro Rachunkowe Duet II Teresa Denkiewicz, 07-410 Ostrołęka, ul. Markowskiego 4, wyłącznie w przypadku gdy biorą Państwo fakturę za usługi.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj  20 lat
 5. posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do stania się pacjentem „nieaktywnym„
 6. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 8. administrator nie będzie przekazywał Panstwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym
 9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu, nie udostepnia Państwa danych w celach marketingowych
 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mcbienko@wp.pl) w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw podmiotów danych.

Polityka prywatności strony: stomatolog-bienkowska.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument opisuje sposób w jaki Beata Bieńkowska Stomatologia Bieńkowska przetwarza dane osobowe osób chcących umówić się na wizytę.
 2. Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej: http://stomatolog-bienkowska.pl/kontakt/ (zwanej dalej „Stroną”) przez Beata Bieńkowska Stomatologia Bieńkowska (zwanej dalej Administratorem).
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Beata Bieńkowska Stomatologia Bieńkowska; ul. Kalinowskiego 1; 07-410 Ostrołęka; NIP: 7621268530; REGON: 550202516.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mcbienko@wp.pl) w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw podmiotów danych.
 5. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Strony.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jej funkcjonalności. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po wyrażaniu zgody oraz zaakceptowaniu Polityki Prywatności.
 7. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji w celu potwierdzenia wizyty wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.

§ 2 Zbieranie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika zbierane przez Stronę obejmują: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą gromadzone wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu Administratora z Użytkownikiem.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą nikomu powierzane.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda.
 3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 pkt 1 nie będą profilowane.
 4. Administrator nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych i wiążących decyzji wpływających na podmiot danych lub wywołujących skutki prawne. Pozyskane informacje, o których mowa powyżej zostaną usunięte po wycofaniu zgody lub w ciągu 30 dni od daty wizyty.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Administrator ma prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika przeszkolonym i upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz uzupełnienia.
 3. Użytkownik w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja na temat plików cookies

Pliki cookies tworzone podczas korzystania z naszej strony

Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookies” oraz podaje rodzaje plików cookie sużywanych przez nasza stronę www

Czym są pliki cookies?

Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

Czy nasza strona korzysta z plików cookies?

Tak. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie www.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystają nasze strony www?

Niezbędne pliki cookies Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego Id użytkownika. Funkcjonalne pliki cookies Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika.

Pliki cookies służące do analiz

Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies?

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych łączy.

 1. Internet Explorer
 2. Firefox
 3. Google Chrome
 4. Safari
 5. Opera
2021-07-16

Umów się na wizytę

Wypełnij formularz lub zadzwoń. Rejestracja: 29 764 95 09,
tel. komórkowy: 604 120 565. Przesłany formularz stanowi podstawę do kontaktu z Państwem w celu potwierdzenia wizyty.